Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego (nieodpłatne) zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim w dowolnym miejscu i czasie („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod domeną define.colliers.pl („Serwis”). Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę praw i obowiązków korzystających z Serwisu („Użytkownicy”), z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Administratorem Serwisu jest spółka Colliers Define spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, 00 – 078 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 760244, NIP: 5272873377 („Administrator”). Z Administratorem Serwisu można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: poland@colliers.com.
 3. Serwis jest platformą informatyczną, za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi informacyjne (udostępnianie informacji dotyczących usług związanych z nieruchomościami poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie Użytkownika).

Zasady funkcjonowania serwisu oraz korzystania z jego zasobów

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne, jednakże korzystanie z części zasobów Serwisu może wymagać uprzedniej rejestracji. Aby dokonać rejestracji, Użytkownik musi posiadać aktywne konto e-mail.
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. aktywne połączenie sieciowe,
  2. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy,
  3. karta graficzna pracująca w rozdzielczości ekranu min.1024×768,
  4. najnowsze wersje przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari albo Mircosoft Edge lub Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 10,
 3. W Serwisie publikowane są informacje o rynku nieruchomości oraz informacje dotyczące usług oferowanych przez Administratora z możliwością złożenia bezpośredniego zapytania, dotyczącego oferowanych usług.
 4. Serwis kierowany jest do Użytkowników biznesowych, tj. osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, korzystających ze Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), zawodowo wykorzystujących treści zawarte w Serwisie.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.
 6. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu Administrator Serwisu ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, w tym – jeżeli będzie taka funkcjonalność w Serwisie – może niezwłocznie zablokować lub usunąć konto Użytkownika.
 8. Korzystanie przez Użytkownika z zasobów Serwisu w żadnym razie nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do materiałów w nim zawartych.
 9. Administrator dokonuje weryfikacji wszelkich informacji dostępnych w Serwisie z należytą starannością, informacje te mogą jednak odbiegać od rzeczywistości. W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość informacji zawartych w Serwisie. Użytkownik powinien dokonać weryfikacji danych w Serwisie przed podjęciem na ich podstawie jakichkolwiek działań, w szczególności decyzji biznesowych.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostępie do zasobów Serwisu. Administrator jest uprawniony do zawieszenia działalności Serwisu w każdej chwili bez konieczności informowania Użytkowników o przyczynie takiej decyzji.
 11. Jeżeli naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej lub Administratorowi, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia takiej szkody.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator Serwisu jest administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących w związku z nim prawach znajdują się Polityce prywatności.

 

Odpowiedzialność administratora

 1. Z zastrzeżeniem przepisów wyłączających możliwość ograniczenia odpowiedzialności, w szczególności art. 473 §2 kodeksu cywilnego, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu i za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator nie odpowiada za niezależne od niego ograniczenia techniczne lub innego rodzaju zakłócenia, które wyłączają lub czynią utrudnionym korzystanie z Serwisu.
 3. Użytkownik wykorzystuje dostarczone przez Administratora informacje wyłącznie na własne ryzyko i nie służą mu z tytułu ich wykorzystania jakiekolwiek roszczenia względem Administratora, włączając w to roszczenia o utratę zysków lub inne przypadkowe, pochodne lub pośrednie, szkody wynikające z użycia uzyskanych od Administratora informacji.
 4. Użytkownik powinien korzystać z programów antywirusowych i zapory sieciowej (firewall). Wskazane programy powinny być aktualizowane. Użytkownik powinien korzystać z aktualnej przeglądarki internetowej.

 

Obowiązywanie regulaminu i zmiana regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w Regulaminie, z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym zakresie,
  2. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem,
  3. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu przez Administratora, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Administratora.
  4. zmiany funkcjonalności, interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych treści cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do treści cyfrowych lub ich wykorzystanie.
 2. Regulamin obejmujący zmiany zostanie udostępniony – w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim – w Serwisie z 30-dniowym wyprzedzeniem. Po tym okresie zmiany stają się obowiązujące. Użytkownik nie akceptujący zmian Regulaminu ma możliwość usunięcia konta.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz wszelkie reklamacje należy zgłaszać pocztą na adres email Administratora: poland@colliers.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe przedmiot reklamacji, wskazane żądanie oraz wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną przez wysłanie odpowiedzi na reklamację na podany adres e-mail.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie a odnoszących się do jego treści mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.