Klauzula dla reprezentantów kontrahentów

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers Define Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”).

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweCDBP@colliers.com.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. nawiązywania i utrzymywanie relacji z podmiotem, którego reprezentuje dana osoba, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dążenie do sprzedaży usług, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia,
  2. rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość i wizerunek przedsiębiorcy, przez okres roku od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
  3. prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków, przez okres 7 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,
  4. windykacji należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie płynności finansowej, do momentu pełnego rozliczenia,
  5. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, przez okres 6 lat od zakończenia współpracy,
  6. marketingu usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy do momentu złożenia sprzeciwu,
  7. w przypadkach określonych Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 36.1. rzeczonej ustawy, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, chyba, że decyzją Generalnego Inspektora okres ten zostanie wydłużony (jednak nie dłużej niż kolejne 5 lat).

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.

Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania danych niemożliwe jest również wykonanie zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy stronami współpracy.

 

Klauzula dla osób korespondujących i korzystających z formularzy kontaktowych 

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”).

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweCDBP@colliers.com.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. rejestracji  korespondencji i udzielania odpowiedzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratorapolegającego na wywiązywaniu się
   z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbania o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi, przez okres 10 lat od nadania lub odebrania korespondencji,
  2. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, przez okres 6 lat od zakończenia współpracy.

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.

Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

 

Klauzula dla klientów

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”).

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweCDBP@colliers.com.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. nawiązywania relacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dążenie do sprzedaży usług, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia,
  2. zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy, do momentu rozwiązania umowy,
  3. rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość i wizerunek przedsiębiorcy, przez okres roku od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
  4. prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków, przez okres 7 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,
  5. windykacji należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie płynności finansowej, do momentu pełnego rozliczenia,
  6. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, przez okres 6 lat od zakończenia współpracy,
  7. marketingu usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy do momentu złożenia sprzeciwu,
  8. w przypadkach określonych Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 36.1. rzeczonej ustawy, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, chyba, że decyzją Generalnego Inspektora okres ten zostanie wydłużony (jednak nie dłużej niż kolejne 5 lat).

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.

Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
 5. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie jest możliwe składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonania.